Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.

§2 Zasady prywatności

Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROFBRAM Jacek Pytel., NIP: 553-238-92-253, mail: PROFBRAM1@GMAIL.COM.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana zamówienia przez Profbram.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz a) RODO. Obowiązkiem prawnym jest wystawienie i przechowywanie dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) oraz obsługa i realizacja ewentualnych reklamacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, zaś brak podania uniemożliwi realizacje Pani/Pana zamówienia. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Profbram.  Ponadto będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania złożonego przez Pani/Pana  zamówienia, a także dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny, tj. nie dłużej niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykonanie zamówienia. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

-  sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

a) nie chce już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości niezależnie od formy;

b) chce otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;

c) chce poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;

d) chce zgłosić naruszenie, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

a) w celu złożenia zamówienia,

b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

d) monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;

e) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron

f) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;

g) wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;

h) ewentualne płatności internetowe.

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) adres poczty elektronicznej (e-mail),

f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

g) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.  

§4 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Każdy Użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz
o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.

Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp
i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników
w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.